فرم شناسایی نیاز مشتری

برای بررسی و ارائه راهکار و سرویس‌های مناسب به شما مشتری عزیز و موفقیت در بازار کشور عراق، نیاز داریم تا اطلاعات بیشتری درباره کسب و کار شما داشته باشیم.
با تکمیل فرم زیر ما را در جهت شناخت بهتر با کسب و کار شما و قابلیت های آن برای داشتن تبلیغات موثر در عراق یاری کنید.

فرم نیازسنجی مشتری - تبلیغات در عراق
فهرست