شرکت نسیم صادرات رجا

nasim-saderat

شرکت نسیم صادرات رجا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مدیریت صادرات، حوزه ارائه خدمات خود را در راستای توسعه بازار و حمل ونقل تعریف می کند. این شرکت باور دارد ارائه خدمات مناسب به تسهیل روابط تجاری میان
کشورهای عراق و ایران می انجامد.

خدمات انجام شده​

طراحی لوگو و اوراق تجاری​​
تولید محتوا و اداره شبکه‌های اجتماعی
فهرست